Getuigenissen en verhalen - Témoignages et récits

 

 

Mme Augusta De Clercq*, veuve Léonard De Baets*, ancien Directeur-Général de la Filtsiaf, témoigne de son départ vers le Congo, de son arrivée à Albertville et de ses premières années de séjour. Mevr. Augusta De Baets*, weduwe Léonard De Baets*, vroeger Directeur-Generaal van Filtisaf, getuigt over haar vertrek naar Congo, over haar aankomst in Albertville en over haar eerste verblijfsjaren.

 

"Notre aventure africaine commença juste après la deuxième guerre mondiale. Mon mari, Léonard De Baets, ingénieur indus. textile filature et tissage, occupait à ce moment le poste de sous -directeur à l'usine textile Galveston de Gand. Il travaillait en étroite collaboration avec entre autres Mrs. Hebbelinck et Baron Gaston Braun, tous deux administrateurs à l'UCO* (Union Cotonnière) dont dépendait cette usine.

"Ons avontuur in Afrika begon juist na de Tweede Wereldoorlog. Mijn echtgenoot, Léonard De Baets, industrieel ingenieur textiel, spinnen en weven, was op dat moment onderdirecteur in de textielfabriek Galveston in Gent. Hij werkte nauw samen met onder andere de heren Hebbelinck en Baron Gaston Braun, beide bestuurders bij UCO* (Union Cotonnière) waar deze fabriek van afhing.

Un beau matin mon mari fut convoqué par le Baron Braun* qui lui posa la question assez abrupte  "Voulez-vous partir pour le Congo ?"  Mon mari répondit "Je dois tout de même en parler à mon épouse", à quoi le Baron Braun rétorqua "Je vous donne une semaine pour vous décider" .

Op een goede morgen werd mijn echtgenoot bij Baron Braun* geroepen die hem nogal onverwachts de vraag stelde: "Wilt u naar de Congo vertrekken?" Op het antwoord "Ik moet er toch met mijn echtgenote over praten" antwoordde Baron Braun: "Ik geef u een week om te beslisen".

Après quelques hésitations bien compréhensibles, nous ne connaissions rien à l'Afrique, ce serait un voyage vers l'inconnu complet  à tel point que nous étions en peine de localiser sur la carte du Congo notre lieu de destination : Albertville* *, nous tombâmes d'accord de tenter "l'aventure".

Na enige zeer begrijpelijke twijfel - we kenden immers niets van Afrika, het zou een reis naar het totaal onbekende zijn, in die mate dat we nauwelijks in staat waren op de kaart van Congo onze bestemming, Albertstad* *, aan te duiden - besloten we het "avontuur" aan te gaan.

 

D'après mes souvenirs l'UCO désirant d'abord édifier une usine en collabaration avec les Américains au Chili dut y renoncer choisissant finalement Albertville pour s'y installer et par ailleurs comme le directeur technique américain refusa de rendre en Afrique, on offrit ce poste à mon mari. C'était en avril 1947.

Naar ik mij herinner verlangde de UCO eerst een fabriek op te richten in Chili, in samenwerking met de Amerikanen, maar men moest deze plannen opgeven en koos uiteindelijk Albertstad om zich te vestigen. Omdat de Amerikaanse technisch directeur weigerde naar Afrika te gaan, werd deze post aan mijn echtgenoot aangeboden. Dat was in april 1947.

Bref, après des adieux familiaux émouvants, nous embarquâmes  sur un vieux bateau de transport de troupes  Armand Grisar*  entraînant dans notre aventure nos deux bambins âgés l'un de deux et l'autre d'un an.

Na een ontroerend afscheid scheepten we in op een oud troepentransportschip, de Armand Grisar*, in ons avontuur onze twee pagadders meenemend, 2 en 1 jaar oud.

Le voyage fut mouvementé: nous étions logés à quatre dans une cabine en sous-pont à côté de la chaudière. Un vrai sauna avant la lettre. Ce navire transportait outre beaucoup de partants pour la colonie, en majorité de jeunes couples avecenfants, également des missionnaires qui se chargeaient gentillement de divertir autant que possible les nombreux enfants. Par ailleurs  je me souviens que dans le golfe de Gascogne suite à un intense brouillard le navire dut quelques fois jeter l'ancre en plein océan et attendre la levée de cette" purée  de poix" indésirable et ceci avec le bruit intermittent en arrière fond de  la sirène du navire.

Het was een bewogen reis: we verbleven met 4 in een kajuit onderdek naast de verwarmingsketel. Een echte sauna avant la lettre. Het schip vervoerde veel mensen die naar de kolonie vertrokken, voor het merendeel jonge koppels met kinderen, en ook missionarissen die zich bezighielden met het zoveel mogelijk verstrooien van de kinderen. Bovendien herinner ik me dat in de Golf van Gascogne het schip tengevolge van een dikke mist enkele keren het anker moest uitwerpen, in volle oceaan, om te wachten op het optrekken van deze onwenselijke "purée de poix", en dit met op de achtergrond het intermitterende geluid van de sirene.

A ce périple nautique d'un peu moins de trois semaines succéda un voyage ferroviaire inconfortable à partir de Lobito* en Angola jusque Kamina au Congo avec un stop over si l'on peu dire (une petite baraque ) à Tenke. Ensuite de Kamina à Kabalo un trajet en bus sur des routes cahoteuses et enfin de Kabalo à Albertville de nouveau en train. Tout ceci avec notre cadet malade et nous tous  épuisés après trois jours pratiquement sans repos.

Op deze zeereis van een beetje minder dan drie weken volgde een oncomfortabele reis per trein, vertrekkend in Lobito* in Angola tot Kamina in Congo, met een tussenstop - als men het zo mag noemen (een kleine barak) - te Tenke. Vervolgens over hobbelige wegen per bus van Kamina naar Kabalo, en tenslotte van Kabalo naar Albertstad, opnieuw per trein. Dit alles met onze jongste ziek en wijzelf totaal uitgeput na drie dagen bijna zonder rust.

A Albertville nous fûmes recu par Mr. L'heureux faisant fonction de directeur administratif de la société FILTISAF nouvellement créée. Nous faisions partis de la première vague d'agents de la FILTISAF à l'exception de Mrs . L'heureux, Van Vyve et T'hooft*, les deux premiers pour engager le personnel indigène, choisir le meilleur endroit pour édifier l'usine et conclure les contrats pour l'achat des terrains.

In Albertstad werden we ontvangen door de heer L'heureux die dienst deed als administratief directeur van de nieuw opgerichte vennootschap Filtisaf. We maakten deel uit van de eerste golf agenten van Filtisaf, op de heren L'heureux, Van Vyve en T'hooft* na. De twee eerste waren daar reeds om het inlands personeel aan te nemen, de beste plaats te kiezen om een fabriek te bouwen en de contracten voor de aankoop van de terreinen af te sluiten.

Nous logeâmes les premières semaines à l' Hotel Palace* et ensuite dans une maison, plutôt baraque, non loin: cette habitation était ouverte à tout vent, on n'y avait pas installé de portes et de grands trous faisaient office de fenêtres. Après quelques semaines de logement plus qu'inconfortable nous deménageâmes au "Donjon" appellé aussi "Château de Meaux" grande batisse en surplomb le long de la route vers le village des pêcheurs au bord du lac. Nous avons partagé  cette majestueuse demeure avec deux autres familles jusqu'au moment de l'achèvement de la construction de la maison de direction au quartier résidentiel de la FILTISAF  en 1949. 

We logeerden de eerste weken in Hotel Palace* en daarna in een huis, eerder een barak, dichtbij. Deze woonplaats liet alle wind door, er waren geen deuren geplaatst en grote gaten deden dienst al venster. Na enkele weken meer dan oncomfortabel verblijf verhuisden we naar het "Donjon", ook wel "Chateaux de Meaux" genoemd, een grote overhangende ruwbouw langs de weg naar het vissersdorp op de oever van het meer. We deelden dit majestueuze verblijf met twee andere families tot aan de voltooiing van het directiehuis in de residentiële kwartier van Filtisaf, in 1949.

Ces premières années à Albertville furent éprouvantes: outre les difficultés d'adaptation, il y eut l'hospitalisation successivement de mon fils et  de mon mari dans un état grave, la mort accidentelle de mon frère et de son épouse à Nyemba dans accident de chemin de fer et les mutiples problèmes liés à la construction de l'usine .

De eerste jaren in Albertstad waren zwaar: naast de aanpassingsproblemen was er de hospitalisatie van mijn zoon en echtgenoot in ernstige toestand, de dood van mijn broer en zijn echtgenote in Nyemba in een treinongeluk en de vele problemen in verband met de oprichting van de fabriek.

 

Cependant nous avons tenu, nous nous sommes soutenus et finalement fiers d'y avoir été." 

 

Toch hebben we volgehouden, we hebben elkaar ondersteund en zijn fier van er geweest te zijn."

 

Album Familie De Baets Album Familie De Baets